ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!


Τα νέα μας:

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Αναδημοσίευση από το σάιτ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:29122012&catid=41:2010-10-13-09-45-14&Itemid=70


ΘΕΜΑ : «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και χαμηλά εισοδήματα»

Επειδή η Υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης παραπόνων σχετικά με την
έλλειψη ενημέρωσης για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, σας διαβιβάζουμε, εκ νέου, τις αριθ. 2/46354/0026
(ΦΕΚ2204/26-07-2012 τ. Β΄) και 2 2/37645/0020 (ΦΕΚ902/17-07-2002 τ. Β΄) υπουργικές
αποφάσεις και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των γονέων, μέσω των μαθητών του
Σχολείου σας :

1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των
μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπ/σης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό
εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)

2. Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00 €) ετησίως
για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του
φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η παραπάνω
εισοδηματική ενίσχυση δε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

3. Διαδικασία

α) Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχου της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν
σχετικές αιτήσεις στο Διευθυντή του οικείου σχολείου , ο οποίος και εκδίδει βεβαίωση , από την
οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική
παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.

β) Οι αιτήσεις των δικαιούχων μαζί με την προαναφερόμενη βεβαίωση και τα λοιπά
δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετά τη
συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία, θα προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να προωθηθούν στη Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

4.Δικαιολογητικά

1) Αίτηση του δικαιούχου (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
2) Βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊστάμενου του Σχολείου (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους για το οποίο
αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους)
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου
5) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής
ενίσχυσης άλλη φορά
6) Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό IBAN.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου